Zakoupit předplatné časopisu Vědomí - ČR

Zakoupit předplatné časopisu Vědomí - SR

Polreich: Washingtonskou smlouvu citujeme, ale neznáme

Miroslav Polreich - Foto Marek Reboš

Jednotlivé články Severoatlantické smlouvy NATO, která se snad až úmyslně nepropaguje, pro Vědomí okomentoval Miroslav Polreich. Ukazuje se totiž, že málokdo ví, k čemu byly vlastně členské státy upsány.

Nejednou jste se zmínil, že při své pedagogické praxi narážíte na poměrně zásadní neznalost zakládajícího dokumentu NATO neboli smlouvy, podepsané 4. dubna 1949 ve Washingtonu, D. C.

POLREICH: Vaše poznámka o obecné neznalosti textu je velmi podstatná, dokonce si myslím, že tato nevědomost je až účelově funkční. O NATO se vydávají desítky publikací, ale sama smlouva se jaksi nepropaguje. V posledních letech jsem měl možnost se setkat s desítkami „studentů“, někteří z nich měli za sebou dokonce účast v misích na Balkáně či v Afghánistánu. Ani jeden z nich ale nečetl text Severoatlantické smlouvy NATO (o rozsahu jedné strany A4), takže jí ani nemohl rozumět. Jedná se o nanejvýš závažnou, alarmující skutečnost. Jsou snad příslušníci armády úmyslně drženi v nevědomosti? Nebo dokonce politicky manipulováni vlastní generalitou (kdo je hlavní nepřítel apod.)?

Poprosím vás nyní o komentáře k jednotlivým článkům smlouvy. Na rozdíl od těch, kteří stále hovoří pouze o článku 5, aniž by ho pořádně znali, začneme od začátku. V preambuli smlouvy stojí:

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.

POLREICH: V rozboru se budu striktně držet textu smlouvy, ale zmíním i její závažné mezinárodně politické souvislosti.

Podstatná je návaznost Washingtonské smlouvy na Chartu OSN. V souladu s ní smluvní strany deklarují svoji touhu žít v míru se všemi. V tomto směru signatáři také spojují své úsilí. Toto politicko-právní prohlášení je jednoznačné a nezpochybnitelné. Celý paragrafový text je veden v tomto duchu a neměl by být jinak interpretován.

ČLÁNEK 1 – Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

POLREICH: Tento článek je jediným, který vyjadřuje a pozitivně specifikuje „závazek“ signatářské země (pojem „závazek“ v článku 8 je vymezen negativně a slouží pro zdůraznění dodržování článku 1 i vůči ostatním státům). Jeho citace, jak je uvedeno výše, je stručná a jasná. Navíc se odvolává a v podstatě zdvojuje pro členské země NATO závazky a cíle Spojených národů.

Přestože odvolání se na Chartu OSN je všeobsažné, jsou zdůrazněna ještě některá specifika závazků. Jedná se zvláště o povinnosti urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky a zdržet se hrozby silou nebo použití síly. Tento závazek má absolutní váhu, nemůže být žádným výkladem zpochybněn a nelze vůči němu uplatnit jakoukoliv relevantní námitku. Naopak tento závazek potvrzuje úmysl otců zakladatelů NATO (při vedoucí úloze USA) podpořit zásady mezinárodního práva a mezinárodně politickou sílu OSN.

Význam tohoto článku nelze „přezdůraznit“! Tato jediná věcná povinnost zemí NATO nebývá zdůrazňována a mediální zájem je naopak sváděn k článku 5, který ovšem žádný závazek neobsahuje.

ČLÁNEK 2 – Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivě nebo společně.

(Poznámka: Text je citován z www.natoaktual.cz i s chybou v překladu – „usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky“ nedává smysl, což je dalším důkazem toho, že Washingtonskou smlouvu nikdo kompetentní nečte, a když, tak jí nerozumí, a ke všemu je mu to jedno.)

POLREICH: Tento článek hovoří o operativním přístupu k plnění a rozvoji mezinárodních vztahů v zájmu stability a blahobytu i na základě hospodářské spolupráce. Jedná se v podstatě o využití ekonomické diplomacie v pozitivním smyslu. Vzhledem k aktuální situaci je třeba si uvědomit, že případný sankční systém není zmiňován. V této vazbě je možno zdůraznit, že textace všech jednotlivých článků je vedena pozitivním směrem.

ČLÁNEK 3 – Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.

POLREICH: Tento článek vyžaduje zvláštní pozornost, neboť nabádá k dosažení cílů smlouvy posilováním schopností odolat ozbrojenému útoku. Nelze však tento článek chápat úzce ve smyslu pouhého zbrojení, ale šířeji ve smyslu zlepšování celkového bezpečnostního prostředí i cestou prohlubování diplomatických vazeb.

Případné námitky proti tomuto výkladu lze vyvrátit poukazem na to, že již dva roky před rozšířením NATO o Českou republiku a další státy, byl (možná jako podmínka souhlasu Rusů s rozšířením NATO) podepsán Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskou federací a Severoatlantickou aliancí, obsahující až překvapivě podrobná ustanovení, která je možno zahrnout právě pod článek 3. O tom však někdy příště.

ČLÁNEK 4 – Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

POLREICH: Tento článek je rovněž třeba zahrnout do oblasti negociace a diplomatických vazeb. Dlužno připomenout, že i výše citovaný Zakládající akt s dnešním Ruskem má taktéž stanoven podrobný mechanismus pro konzultace a spolupráci, vedoucí ke „společným rozhodnutím a společným akcím, týkajícím se bezpečnostních otázek“.

ČLÁNEK 5 – Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

POLREICH: Vzhledem k tomu, že se jedná o článek, který je jako jediný popularizován a zkreslován, je nutno se podrobně věnovat textu – a hlavně motivaci důvodů, pro které byl tak specifikován. Nutno začít tím, že sama Washingtonská smlouva, protože je navázána na Chartu OSN, není tudíž novou právní konstantou.

Hovoří sice o ozbrojeném útoku a způsobu, jak má být zvažován, ale jednoznačně ponechává na jednotlivých členských zemích, jakou akci (a dodávám – zda vůbec) podnikne či podniknou. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že tato část věty většinou není interpretována, natož aby byla příslušně zdůrazněna. Někdy je dokonce při hodnocení závažnosti tohoto článku opomíjena!

Zde je třeba připomenout, že v kampani před naším vstupem do NATO tato rozhodná část pro výklad a závaznost Smlouvy byla buď vynechávána, nebo dokonce dezinterpretována ve smyslu, že zde je založena dokonce povinnost nutné obrany. Jen pro ilustraci uvádím, že i nyní v souvislosti s průjezdem konvoje amerických vojsk dokonce ministr zahraničních věcí Zaorálek uvedl, že Smlouva je založena na základě zásady mušketýrů – jeden za všechny, všichni za jednoho. A tím je zajištěna i naše bezpečnost.

Posuďme dle relevantních amerických autorit, jak je právě tato „povinnost“ posuzována. Ministryně zahraničních věcí paní Albrightová sice v Praze prohlásila, a to v rozporu s článkem 5, „že jestliže dojde k ohrožení bezpečnosti ČR, budeme my (USA) zavázáni ke společné obraně“. Tak nám to média s radostí opakovala, až si Albrightová od Havla vysloužila doporučení, že by mohla být naší příští prezidentkou. Ale ona jen blafovala. Každopádně se k Čechům chovala s nedostatečným respektem.

Ve Washingtonu, který nebyl rozšiřování NATO nakloněn, se však musela chovat jako odpovědná americká ministryně zahraničí. Před zahraničním výborem Senátu vystoupila dne 7. října 1997 v diskusi o „rozšíření, nákladech a Rusku“. Cituji z dokumentu: „Rozšíření …. nás nezavazuje (does not bind us) reagovat na každý násilný incident tím, že bychom šli do války.“ Dodala však, že uzavřením Zakládajícího aktu s Ruskem se vytvořilo příznivé bezpečnostní prostředí v Evropě a mechanismus pro budování důvěry mezi NATO a Ruskem. Tato slova Senát rád slyšel.

Vystoupení Albrightové však Senátu nestačilo. Obrátil se přímo na prezidenta o stanovisko ke stejné věci. K článku 5 se jim dostalo vysvětlení, že útok na jednoho z členů neznamená, že se USA musí zúčastnit sporu. Uveden byl dokonce příklad střetu mezi dvěma členskými zeměmi NATO (Turecko – Řecko).

K problematice článku 5 připravilo rozbor i Kongresové výzkumné středisko, které shrnuje, že „Článek 5 Severoatlantické smlouvy nezajišťuje (does not guarantee) použití síly na pomoc žádnému spojenci, který by byl napaden. NATO považujeme za organizaci kolektivní obrany, nikoliv kolektivní bezpečnosti. To je podstata organizace. Článek 5 prohlašuje, že členové NATO musí zvážit (consider) možnost jít na pomoc. Pomoc však není zajištěna smlouvou. Pomoc spojencům není bezpodmínečná.“

Jinými slovy řečeno, americké stanovisko uvádí, že před vstupem do konfliktu musí být jasně definován výlučně (!) americký národní zájem. Pokud nevěříme svým očím, budiž nám stanovisko k článku 5 amerických autorit dobrým vodítkem.

Zajímavá je i otázka německého přístupu. Když se USA chystaly napadnout Irák, zvažovala turecká vláda, že k tomu poskytne své území. Chtěla se však ujistit, zda může počítat s aktivizací článku 5 v případě iráckého protiútoku. Dostala jednoznačnou odpověď, že raketový útok proti Turecku nevyžaduje reakci NATO, neboť samo dalo k dispozici své základny k útoku na Irák.

To jenom naši vládní představitelé v zájmu zakrývání pravdy si hrají na mušketýry. Zarážející a odsouzeníhodná jsou i stanoviska naší generality, která jednoznačně, nu nazvěme to pravým jménem – lhala, aniž by tím riskovala ztrátu prověrky dle kritérií NBÚ.

Myslím, že však není od věci uvést, jak se zapojila i naše akademická komunita, aniž by dala v ohrožení svoji akreditaci a odbornou způsobilost.

Cituji například známého vědeckého pracovníka a vysokoškolského učitele, také „pana Radara“ Tomáše Klvaňu. Ten napsal v Přítomnosti (podzim 2006): „Buďme vděčni, že bezpečnost České republiky garantuje NATO, čili zejména Spojené státy.“ V tak krátké větě dvě nepravdy.

Podívejme se ale i na hlubší studii v přísně odborném časopisu Mezinárodní vztahy 2/2006, který vydává Ústav mezinárodních vztahů při Ministerstvu zahraničních věcí (ředitel Petr Drulák, dnes 1. náměstek ministra). Autor Jan Karlas nám dává k uvěření následující teze:

„Z hlediska užšího formálního přístupu daného Severoatlantickou smlouvou je možné za cíle NATO považovat kolektivní obranu a prevenci konfliktů. Článek 5 této smlouvy, který je často označován za její jádro, uvádí, že ozbrojený útok vůči jednomu nebo více členským státům bude považován za útok vůči všem členským státům. Státy NATO se zavazují, že si v takovém případě poskytnou vzájemnou pomoc, včetně použití ozbrojené síly. V rámci užšího formálního přístupu je možné připustit i to, že cílem NATO je prevence konfliktů, Článek 2 Severoatlantické smlouvy totiž uvádí, že signatáři smlouvy budou přispívat k rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů. Tímto závazkem došlo k určitému vytyčení prevence konfliktů jako cíle NATO.“

V této souvislosti je nutno uvést, že jsem ve spolupráci s mými kolegy ve Washingtonu zpracoval podrobnou studii, kde jsem upozornil na falešnou interpretaci Washingtonské smlouvy. Odeslal jsem ji k tisku do Vojenských rozhledů (publikace MNO). Dostal jsem odpověď, že studie nebude publikována, protože neodpovídá politickým zájmům!

ČLÁNEK 6 (po doplnění článkem 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvě o přistoupení Řecka a Turecka) – Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok na jednu nebo více smluvních stran pokládá ozbrojený útok jednak na území kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na Alžírské departmenty Francie (dne 16. ledna 1963 ale vzala Rada na vědomí, že pokud jde o bývalé alžírské departmenty Francie, stala se příslušná ustanovení této smlouvy od 3. července 1962 nepoužitelnými), na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka; nebo na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jiném území v Evropě, kde byla umístěna okupační vojska kterékoli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v platnost, nebo ve Středozemním moři, nebo v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka.

POLREICH: Není třeba komentovat, neboť se jedná jen o teritoriální upřesnění, pokud bychom nechtěli připomenout tendenci, do smlouvy však dodatečně nevtělenou, o akcích „out off the area“. Tento přístup je snahou o zneužití samotné podstaty vlastní Smlouvy ne geograficky, ale věcně co do textace a smyslu Smlouvy.

Jisté manipulační tendence, popsané v předchozí mé úvaze, lze uplatnit i při charakteristice tohoto dnes tendenčního přístupu.

Tato smlouva se nedotýká a nebude žádným způsobem vykládána, jako by se dotýkala práv a povinností smluvních stran, které jsou členy OSN, vyplývající z Charty, ani základní zodpovědnosti Rady bezpečnosti za zachování světového míru a bezpečnosti.

POLREICH: Tento článek zesiluje prioritní postavení Charty OSN, jak je i charakterizována v rozhodujícím článku č. 1.

ČLÁNEK 8 – Každá ze smluvních stran prohlašuje, že žádné její současně platné mezinárodní závazky vůči kterékoli jiné smluvní straně nebo kterémukoli třetímu státu nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, a zavazuje se, že nepřijme žádný mezinárodní závazek, který by byl s touto smlouvou v rozporu.

POLREICH: Přihlášení se k tomuto prohlášení je zcela logické. Je třeba však zdůraznit, že se vztahuje i na jakékoliv „třetí státy“, které stojí mimo tuto Smlouvu. A tento specifický závazek (dejme do souvislosti s článkem 1), je směřován i do budoucnosti a má tak preventivní a stabilizační charakter. Má tak být smluvně zajištěn současný mírový stav nejen členských zemí, ale i jejich vztahu k ostatním třetím stranám.

ČLÁNEK 9 – Smluvní strany tímto zřizují Radu, v níž bude každá z nich zastoupena, aby projednávala věci týkající se plnění této smlouvy. Rada bude organizována tak, aby se mohla kdykoli pohotově sejít. Rada zřídí takové pomocné orgány, jaké mohou být potřebné, zejména ihned zřídí výbor pro obranu, který bude doporučovat opatření nutná k plnění článků 3 a 5.

Jedná se o organizačně technické ustanovení.

ČLÁNEK 10 – Smluvní strany mohou na základě jednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli jiný evropský stát, který je schopen napomáhat rozvoji zásad této smlouvy a přispět k bezpečnosti severoatlantického prostoru, aby přistoupil k této smlouvě. Každý takový smluvní stát se může stát smluvní stranou tím, že uloží u vlády Spojených států amerických svoji listinu o přistoupení. Vláda Spojených států amerických vyrozumí každou ze smluvních stran o uložení každé takové listiny o přistoupení.

POLREICH: Ustanovení určuje přijímání jiných nových členů. Podstatné je ustanovení o jednomyslném souhlasu všech členských států při rozhodování, kdo by měl být vyzván k přistoupení k této smlouvě – za podmínky, že bude schopen napomáhat rozvoji zásad Smlouvy vedoucích k bezpečnosti v oblasti. Ta podmínka není zanedbatelná, protože například by předpokládala mírové stabilní vztahy Gruzie s okolními státy.

ČLÁNEK 11 – Tato smlouva bude ratifikována a její ustanovení budou smluvními stranami plněna v souladu s jejich ústavními postupy. Ratifikační listiny budou uloženy co nejdříve vládou Spojených států amerických, která uvědomí všechny ostatní signatáře o každém uložení. Smlouva vstoupí v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, jakmile budou uloženy ratifikační listiny většiny signatářů, sestávající z ratifikačních listin Belgie, Francie, Kanady, Lucemburska, Nizozemska, Spojeného království a Spojených států, a pro další státy smlouva nabude účinnosti dnem uložení jejich ratifikačních listin. (Smlouva vstoupila v platnost 24. srpna 1949 po uložení ratifikačních listin všech signatářských států).

POLREICH: Obsahuje procedurální mechanismus při ratifikaci Smlouvy.

ČLÁNEK 12 – Poté, co bude smlouva v platnosti deset let, nebo kdykoli později, se smluvní strany, jestliže o to některá z nich požádá, poradí o revizi smlouvy, přičemž vezmou v úvahu faktory ovlivňující mír a bezpečnost severoatlantické oblasti včetně vývoje světových i regionálních uspořádání podle Charty OSN pro zachování mezinárodního práva a bezpečnosti.

POLREICH: Jedná se o možnosti případné revize smlouvy, ovšem za podmínek vyhodnocení faktorů, ovlivňujících mír a bezpečnost včetně již smluvených podmínek dle ustanovení Charty OSN. Znovu je zdůrazněn mírový a bezpečnostní zájem, který je nosným ustanovením Smlouvy.

ČLÁNEK 13 – Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.

POLREICH: Odstoupení od Smlouvy je podmíněno roční lhůtou. Lze ovšem rozumět tomu, že není dotčena suverenita členských států, která zůstává svrchovanou. Stanovená lhůta je pouze pořádková a její nedodržení není spojeno s žádnými následky.

ČLÁNEK 14 – Tato smlouva, jejíž anglické i francouzské znění mají stejnou platnost originálu, bude uložena v archivu Spojených států amerických. Řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních signatářů.

POLREICH: Administrativní ustanovení, které uvedením Spojených států dává na srozuměnou jisté nejen faktické, ale i administrativní postavení této země v systému NATO.

Závěrem je třeba zdůraznit dva faktory.

Z prvé – i když smlouva ve věci obrany jednotlivých států neobsahuje explicitně akční závazek, nesnižuje to jistý politický význam Smlouvy, spočívající v sounáležitosti společenství smluvních států, což má pochopitelně v mezinárodních vztazích svoji váhu.

Za druhé – je nutno vycházet z faktu, že NATO jako organizace nedisponuje žádnými vojáky ani vojenskou technikou, pouze jednotlivé země dle své vůle mohou poskytnout své vojenské prostředky k plnění zásad Smlouvy. Nelze proto uvést, že NATO je agresorem (třeba při válečných operacích proti bývalé Jugoslávii). Washingtonská smlouva to přímo vylučuje.

Je však pravdou, že členské země NATO se na základě společného souhlasu staly útokem na Jugoslávii bez mandátu Rady bezpečnosti OSN agresory. Ne tedy NATO, ale například i Česká republika se stala agresorem (poprvé ve svojí téměř stoleté historii: předseda vlády Zeman, ministr zahraničí Kavan).

Dle definice agrese, přijaté na Valném shromáždění OSN 14. prosince 1974, je agresorem také stát, který dle článku 3 písm. f „umožní, aby jeho území bylo dáno k dispozici agresi proti zemi třetího státu“ (povolení přeletů v našem případě).

Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace NATO je zneužívána pro neoprávněné krytí agresivních činů některých členských států, které svými agresivními akcemi dokonce přímo porušují smluvní závazek svého členství v NATO (čl. 1).

Pro udržení míru a spolupráci zemí je rozhodující vytvářet dobré bezpečnostní prostředí. K tomu je dán prostor organizacemi OSN, OBSE a nakonec i samotnou textací Smlouvy NATO.

Proč tomu tak není, i když v devadesátých letech díky úzké spolupráci USA s Ruskem jsme byli svědky jiného prostředí? Vysvětlení bychom našli u našich představitelů, kteří nepochopili změny vedoucí po rozpadu bipolárního světa ke spolupráci a důvěře, a hledali podmínky pro vytváření nových nepřátel. O tom raději podrobněji ve zvláštní úvaze.

JAN SCHNEIDER

Komentáře

  Komentáře: 324

 1. Antonín Baudyš


  K tomuto rozhovoru mezi panem Schneiderem a Polreichem se dostávám až opožděně, netušil jsem, že je to tak dobré a tak důležité. Děkuji Vám pánové, a časopisu Vědomí za otištění.

 2. Miloslav Pivoňka


  Velmi poučné. Je důležité přesně vykládat obsah smluvních vztahů. Tento výklad je opravdu velmi zdařilý. Děkuji.

 3. Robertpaype


  The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout.

  https://www.acheterviagrafr24.com/

 4. Timothyamicy


  If you have sleep apnea, you need to know that you are not alone. Sleep apnea is fairly common and millions of people around the planet have it. If you have been wondering what a sleep apnea diagnosis means for your life, read on to learn what you need to know about it.

  You really need to do your best to lose weight if you have sleep apnea. Those who have sleep apnea typically have a neck circumference of 17 inches or more. This excess weight around the throat causes the airway to collapse more easily during sleep. Reducing your weight by even ten pounds can have a beneficial impact on your sleep apnea.

  If you have just been diagnosed with sleep apnea and prescribed a CPAP, join a CPAP support group. It can be quite difficult to get used to sleeping with a mask on your face every night. Sitting in a room full of other people going through the same thing can be very empowering. You can learn from others who have had the same issues you are having and made adjustments to make it work.

  If you have sleep apnea, be sure to ask your doctor every five years if you should have a follow-up sleep study. As your weight and health change, your CPAP pressure may need to be adjusted. The most accurate way to reassess your needs is to have another sleep study with CPAP so the appropriate pressure can be determined.

  People who do not have a partner sleeping with them may not know they suffer from sleep apnea. If you wake up with a dry or sore mouth, wake up out of breath, have morning headaches, insomnia, and/or go to the bathroom frequently during the night, you may have sleep apnea and should talk to a doctor.

  Get a chin strap to keep your mouth closed when you are sleeping with a CPAP or BIPAP machine. This minor fabric piece and make sure that your chin stays up and your mouth closed. CPAP machines do not function with open mouths, so a chin strap can really save you.

  Do not let sleep apnea ruin your relationship. If your partner has difficulties sleeping next to you because of your snoring or other symptoms linked to sleep apnea, communicate about the problem. be understanding and consider sleeping apart or getting a CPAP machine to reduce your snoring and other symptoms.

  The most important aspect of dealing with sleep apnea is understanding exactly what it is. Unlike simple snoring, it is when a sleeper stop’s breathing for a short period of time while he is sleeping. If your sleep partner tells you that sometimes you stop breathing, there is a good chance you have apnea.

  If you are a trucker who has sleep apnea, take precautions to stay safe on the road. First of all, get yourself properly diagnosed and treated. If your doctor prescribes a CPAP, use it. They are small and easily portable and can run on battery power if necessary. Try to stay fit and get regular sleep to keep your condition under control.

  These tips were written especially for people who suffer from apnea, whether directly or indirectly as a bed partner. While it can be quite difficult to completely remove apnea from your life, there are ways to live with it, and these were touched on in this useful sleep apnea article.

  viagrasansordonnancefr.com

 5. LarceallHet


  Achat Cialis Pharmacie Zithromax Cvs Pyridium online pharmacy Comprar Viagra Sin Receta Contrareembolso

 6. Jefferyfut


  Stress can have an unbelievable impact on health. It can come from a variety of sources and have a diversity of manifestations. The tips that are outlined below will aid in the identification of the factors that cause stress and in the steps that we can take to reduce its impacts or eliminate them entirely.

  viagra gГ©nГ©rique prix

 7. Angelovib


  No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can’t lose the weight for you. You’ve got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

 8. LarceallHet


  Tomar Propecia Antes De length of levitra patent Viagra Farmaco Generico

 9. CaseyAbide


  Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

 10. LarceallHet


  Cialis For Sale Australia Citalopram 20 Mg Dutasteride 0.5mg Pills viagra online prescription Propecia Cost No Prescription

 11. LarceallHet


  Amoxicillin And Pregnant Propecia Rogaine Combined Hair Loss online pharmacy Online Apotheke Cialis 5mg Kamagra Oferta Generic Levaquin Medicine Website Cheapeast With Free Shipping

 12. LarceallHet


  Viagra Comment Prendre buy viagra online Ir For Amoxicillin

 13. JeffJagmaTop


  Buy Amoxicillin Uk No Prescription Preisvergleich Viagra Generika cialis Abilify Price Non Prescription Levitra Mecanismo De Accion Canadian Health Care Shop

 14. LarceallHet


  Antibacterial Resistance Amoxil buy viagra Ciallis Black Uk Propicea Online India Canadian Pharmcy

 15. LarceallHet


  Kamagra Oral Jelly Results Levitra Generico Contrassegno buy levitra from canada no rx Is There A Generic Equivqlent For Zetia Viagra Chewing Gum

 16. LarceallHet


  Taking Propecia generic levitra Will Amoxicillin Heal Tooth Abscess Where Can I Buy Nizagara?

 17. PhilipCat


  ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  https://www.cialissansordonnancefr24.com/acheter-cialis-ou-levitra/

 18. RobertJem


  Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-a-vendre-a-montreal/

 19. JeffJagmaTop


  Silagra Uk Websites Yagara generic cialis How Long Does Amoxicillin Keep How Much Cephalexin For A Dog Synthroid 112 Mcg Price

 20. Brettcob


  wh0cd1012049 benicar

 21. Aaronmix


  wh0cd11773 continue

 22. Russellgaido


  Since writing an outline may occasionally be tedious job because this is the location where you truly start contemplating your essay seriously. Writing a thesis statement demands great intelligence from the surface of the essay author as it needs to specify the fundamental notion of the novel. Writing an essay is a challenging issue to perform to get a student and also for a standard man who doesn’t possess the particular understanding of this terminology and the grammar which ought to be utilised within an essay.
  Every story needs to have conversation. It’s the chief part of the prewriting procedure of an essay.
  Personalised assignment writing service business will have their own sites Apparently, a poorly written article reflects the sort of support which you offer.
  You might also need to suggest more research or comment on matters that it wasn’t possible that you discuss in the newspaper. The writing profession consists of many perks. This primer about the best way to compose an essay sheds light on the procedure and enables the writer get organized.
  So, once you’re performing your assignment you should be aware you’ve set all essential information regarding your research. A student looking for quality financial research papers ought to go to a company with a fantastic reputation on submitting its work punctually.
  Students utilizing a copywriting service should know about a couple things before choosing a service. Internet isn’t only alternative method to traditional processes of music distribution, but additionally a wonderful prospect for artists and music-recording businesses to expose these goods to broad public. Many writing companies won’t turn off clients if they’re just under what they’re asking.
  http://www.iviaggidipeterpan.net/the-maths-statistics-coursework-game/

 23. KennethHaw


  wh0cd11773 medrol pak

 24. Aaronmix


  wh0cd11773 accutane

 25. Alfrednig


  wh0cd11773 inderal

 26. Aaronmix


  wh0cd11773 tadacip

 27. Bennytob


  wh0cd11773 retin-a

 28. Russellgaido


  Besides this it’s likewise important or a writer to have the particular understanding about the subject of the essay so that he doesn’t have to deal with any trouble later on when writing the article. Before writing very good post, one needs to clearly understand what sort of article he or she’s meant to write whether it’s a journalism article, professional post, review article or article for a blog because each one of these kinds of posts have their private specified writing styles. In case you have any financial essay writing difficulty, let’s know for we will aid you with writings which are quality and which are free from plagiarism.
  Personalised assignment writing service company will have their own sites Apparently, a poorly written post reflects the sort of support which you offer.
  Every story needs to have dialog. As a student, you should not just consider having a look at classification composition, in addition, it is smart to consider writing a sample composition that could possibly be seen as a sample paper by other pupils.
  Since writing an outline can occasionally be tedious job since this is the location where you actually start contemplating your essay seriously. Feelings that may save you from writing your own book. Essay writing generally comes as a challenge for men and women that aren’t utilised to composing essays and it’s a very enormous job usually for the students who don’t have any type of experience in writing essays.
  For instance research demonstrates that at United States of america, there was a excellent shift in multicultural counselling after the 1960s Civil Rights movement and understanding and condition of the minority greatly changed in the nation So, as soon as you’re doing your assignment you should be conscious you’ve set all essential information regarding your own research. A student searching for quality financial research papers should go to an organization with a fantastic reputation on filing its job punctually.
  Students utilizing a copywriting service ought to know about a couple of things before choosing a service. Internet isn’t only alternative method to conventional processes of music supply, but additionally a wonderful prospect for artists and music-recording businesses to expose these products to broad public. The writing service should additionally have a warranty that all work is original and distinctive from a number of other content.
  http://beroyalboutique.com/2018/03/16/what-you-don-t-know-about-essay-on-university-could-be-costing-to-more-than-you-think/


 29. wh0cd11773 cytotec

 30. Bennytob


  wh0cd11773 [url=http://advairhfa.store/]advair cost[/url]

 31. Aaronmix


  wh0cd11773 flagyl

 32. Stewartmab


  wh0cd11773 Amoxil


 33. wh0cd11773 propecia


 34. wh0cd11773 diflucan

 35. Brettcob


  wh0cd11773 bactrim

 36. Aaronmix


  wh0cd11773 cipro

 37. Aaronmix


  wh0cd11773 continue

 38. Aaronmix


  wh0cd11773 avodart

 39. Aaronmix


  wh0cd11773 cymbalta

 40. Alfrednig


  wh0cd11773 Tadalafil

 41. Billylub


  wh0cd11773 [url=http://amoxicillin4you.us.com/]view homepage[/url] [url=http://sildenafil2018.us.com/]sildenafil[/url] [url=http://clindamycin4you.us.com/]clindamycin 150mg[/url] [url=http://seroquel4you.us.com/]seroquel xr 50[/url]

 42. Aaronmix


  wh0cd11773 MEDROL

 43. Aaronmix


  wh0cd11773 vasotec

 44. KennethHaw


  wh0cd11773 retin a

 45. Billylub


  wh0cd11773 plavix

 46. Aaronmix


  wh0cd11773 cipro

 47. Aaronmix


  wh0cd11773 Cialis

 48. Aaronmix


  wh0cd11773 lasix

 49. Aaronmix


  wh0cd11773 levitra

 50. Aaronmix


  wh0cd11773 lexapro

 51. Alfrednig


  wh0cd11773 Bactrim

 52. Bennytob


  wh0cd11773 Citalopram

 53. Aaronmix


  wh0cd11773 cheap doxy

 54. Aaronmix


  wh0cd11773 trazodone

 55. Aaronmix


  wh0cd11773 tadalafil

 56. Charlesnow


  wh0cd11773 [url=http://cymbalta4you.us.com/]additional info[/url] [url=http://zoloft4you.us.com/]zoloft[/url] [url=http://prednisone4you.us.com/]prednisone 50 mg[/url] [url=http://ventolin365.us.org/]ventolin tablets[/url] [url=http://levitra4you.us.com/]order levitra online[/url] [url=http://retin-a365.us.org/]Tretinoin 0.05 Cream[/url] [url=http://trazodone4you.us.com/]trazodone[/url] [url=http://lexapro4you.us.com/]20mg Lexapro[/url] [url=http://lisinopril4you.us.com/]lisinopril[/url]

 57. KennethHaw


  wh0cd11773 colchicine

 58. Aaronmix


  wh0cd11773 lipitor

 59. Alfrednig


  wh0cd11773 citalopram

 60. Bennytob


  wh0cd11773 Trazodone

 61. KennethHaw


  wh0cd11773 buy tadacip

 62. Alfrednig


  wh0cd11773 SILDENAFIL

 63. Alfrednig


  wh0cd11773 ventolin

 64. KennethHaw


  wh0cd11773 phenergan

 65. Charlesnow


  wh0cd11773 Bupropion

 66. Alfrednig


  wh0cd11773 levitra

 67. KennethHaw


  wh0cd11773 lexapro

 68. Alfrednig


  wh0cd11773 tretinoin

 69. Charlesnow


  wh0cd11773 doxycycline

 70. Bennytob


  wh0cd11773 website

 71. Alfrednig


  wh0cd11773 zoloft


 72. wh0cd11773 levaquin

 73. KennethHaw


  wh0cd11773 ciallis


 74. wh0cd11773 lexapro

 75. KennethHaw


  wh0cd11773 cipro


 76. wh0cd11773 cipro

 77. Bennytob


  wh0cd11773 lipitor

 78. KennethHaw


  wh0cd11773 Furosemide


 79. wh0cd11773 ventolin

 80. Charlesnow


  wh0cd11773 Requip 1 Mg

 81. Charlesnow


  wh0cd11773 [url=http://cialis911.us.com/]cialis[/url] [url=http://tadalafil365.us.org/]going here[/url] [url=http://lexapro911.us.com/]Lexapro 20 Mg[/url] [url=http://ventolin911.us.com/]ventolin generic[/url] [url=http://propecia365.us.org/]Propecia Proscar[/url] [url=http://wellbutrin4you.us.com/]wellbutrin drug[/url] [url=http://requip4you.us.com/]read more here[/url] [url=http://doxycycline365.us.org/]Doxycycline[/url] [url=http://bupropion4you.us.com/]info[/url] [url=http://diclofenac4you.us.com/]diclofenac epolamine[/url] [url=http://amoxil4you.us.com/]amoxil[/url] [url=http://celebrex4you.us.com/]celebrex[/url] [url=http://prednisolone4you.us.com/]Methylprednisolone[/url] [url=http://clindamycin4you.us.com/]clindamycin over the counter[/url]

 82. Aaronmix


  wh0cd11773 cymbalta

 83. Billylub


  wh0cd11773 celebrex

 84. Aaronmix


  wh0cd11773 tricor

 85. Aaronmix


  wh0cd11773 abilify

 86. Charlesnow


  wh0cd11773 Cymbalta

 87. KennethHaw


  wh0cd11773 Cialis

 88. KennethHaw


  wh0cd11773 metformin

 89. Bennytob


  wh0cd11773 retin-a

 90. Aaronmix


  wh0cd11773 antabuse

 91. Aaronmix


  wh0cd11773 inderal

 92. KennethHaw


  wh0cd11773 [url=http://dapoxetine4you.us.com/]dapoxetine[/url] [url=http://furosemide365.us.org/]furosemide 40 mg[/url] [url=http://metformin365.us.org/]metformin hcl 500[/url] [url=http://cialis18.us.org/]Cialis[/url] [url=http://kamagra365.us.org/]kamagra[/url]

 93. KennethHaw


  wh0cd11773 diclofenac

 94. Brettcob


  wh0cd11773 prozac

 95. KennethHaw


  wh0cd11773 cialis 50 mg


 96. wh0cd11773 celexa

 97. KennethHaw


  wh0cd11773 cial


 98. wh0cd11773 nolvadex


 99. wh0cd11773 lipitor

 100. Alfrednig


  wh0cd11773 source

 101. Aaronmix


  wh0cd11773 strattera

 102. KennethHaw


  wh0cd11773 buy benicar


 103. wh0cd11773 [url=http://elimite911.live/]elimite[/url]


 104. wh0cd11773 elimite

 105. KennethHaw


  wh0cd11773 [url=http://furosemide365.us.org/]info[/url] [url=http://lexapro365.us.org/]generic for cipralex[/url]


 106. wh0cd11773 amoxil

 107. Michaellealm


  wh0cd11773 [url=http://cialis18.us.org/]cialis[/url] [url=http://tadalafil365.us.org/]generic cialis tadalafil[/url] [url=http://benicar4you.us.com/]benicar 5 mg[/url] [url=http://bactrim4you.us.com/]antibiotic bactrim[/url] [url=http://phenergan4you.us.com/]phenergan price[/url] [url=http://medrol4you.us.com/]MEDROL[/url] [url=http://cialis365.us.org/]found it[/url] [url=http://prednisone365.us.org/]order prednizone[/url]

 108. Aaronmix


  wh0cd11773 tadalafil

 109. Aaronmix


  wh0cd11773 moduretic


 110. wh0cd11773 celexa


 111. wh0cd11773 Estrace


 112. wh0cd11773 [url=http://atenolol77.live/]atenolol[/url]


 113. wh0cd11773 diflucan

 114. KennethHaw


  wh0cd11773 Trazodone

 115. KennethHaw


  wh0cd11773 medrol

 116. Brettcob


  wh0cd11773 paxil

 117. KennethHaw


  wh0cd11773 prednisolone

 118. KennethHaw


  wh0cd11773 trazodone

 119. Charlesnow


  wh0cd11773 sildenafil

 120. KennethHaw


  wh0cd11773 Methotrexate


 121. wh0cd11773 home


 122. wh0cd11773 atenolol


 123. wh0cd11773 [url=http://cipro4you.us.com/]continued[/url] [url=http://clindamycin4you.us.com/]article source[/url]


 124. wh0cd11773 celebrex


 125. wh0cd11773 atarax


 126. wh0cd11773 zoloft

 127. KennethHaw


  wh0cd11773 tadacip


 128. wh0cd11773 baclofen


 129. wh0cd11773 clomid

 130. Michaellealm


  wh0cd11773 [url=http://tadacip4you.us.com/]generic tadacip[/url] [url=http://bactrim4you.us.com/]bactrim 480mg[/url] [url=http://sildenafil2018.us.com/]sildenafil[/url] [url=http://trazodone365.us.org/]trazodone[/url] [url=http://ventolin365.us.org/]ventolin[/url]


 131. wh0cd11773 valtrex

 132. Alfrednig


  wh0cd11773 lexapro


 133. wh0cd11773 mobic

 134. Aaronmix


  wh0cd11773 buy paxil

 135. KennethHaw


  wh0cd11773 Erythromycin

 136. KennethHaw


  wh0cd11773 [url=http://amoxicillin4you.us.com/]Amoxicillin[/url] [url=http://tadacip4you.us.com/]buy tadacip online[/url]

 137. KennethHaw


  wh0cd11773 Tadalafil


 138. wh0cd11773 [url=http://tadacip2018.live/]tadacip[/url] [url=http://prednisolone2018.live/]where to buy prednisolone[/url] [url=http://furosemide247.live/]furosemide[/url]

 139. Bennytob


  wh0cd11773 CEFIXIME

 140. KennethHaw


  wh0cd11773 prednisolone

 141. KennethHaw


  wh0cd11773 doxycycline

 142. KennethHaw


  wh0cd11773 VENTOLIN


 143. wh0cd11773 atenolol

 144. Alfrednig


  wh0cd11773 continue

 145. Aaronmix


  wh0cd11773 trazodone


 146. wh0cd11773 benicar

 147. Alfrednig


  wh0cd11773 Glucotrol

 148. Bennytob


  wh0cd11773 Cymbalta

 149. Aaronmix


  wh0cd11773 moduretic

Vaše komentáře

*